Testnevelési csoportbesorolás

A közoktatási intézmények tanulóit - ha egészségi állapotuk indokolja- az iskola- egészségügyi ellátást végző orvos vizsgálata alapján könnyített testnevelésre vagy gyógytestnevelésre kell javasolni, illetve fel kell menteni az iskola ez irányú foglalkoztatása alól. Az iskolai testnevelési foglalkozás helyett gyógytestnevelésen kell részt vennie annak érdekében, hogy az életkornak és az egészségi állapotváltozásnak megfelelő testmozgásban, s lehetőség szerint gyógyúszásban részesüljenek.

 

 

Gyógytestnevelés az iskolában

gyogytesi.jpgAz egészség helyreállítása bizonyos mértékig sajátos, de a testnevelésre és a sportra jellemző módszerekkel történik. Ehhez a testnevelés eszközeit használja fel. A testgyakorlatokat a gyógytestnevelés részterületeinek és az elváltozás súlyosságának megfelelően válogatja ki, és sajátos módon alkalmazza. Előtérbe helyezi a gyógyítást elősegítő gyakorlatokat, a kontraindikált gyakorlatokat pedig elhagyja. Bármennyire is sajátosak ezek az eszközök és az eljárások, de lényegében a testnevelés és sport módszerei közé tartoznak.

 

A gyógytestnevelés önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességeikben visszamaradt tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket az iskolaorvos, ill. a szakorvos gyógytestnevelésre utal. A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, illetve a testi képességekben visszamaradó tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés eszközeivel. Jogszabály írja elő a gyógytestnevelést az iskolákban (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet). A 142. paragrafus értelmében a gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi és/vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja.

 

Minden tanév május 15-ig az iskolaorvos elvégzi a kötelező szűréseket és elkészíti a testnevelési kategóriába sorolásokat. Ez a besorolás az OGYEI szakmai irányelvei alapján történik. Az iskolaorvos és a védőnő értesíti a szülőket a vizsgálat eredményéről illetve további vizsgálatokat javasol. Ez a tevékenység egész évben folyamatos mivel az besorolás oka tanév közben is kialakulhat.


A gyógytestnevelési szolgáltatás ingyenes.  

A gyógytestnevelés értékelése az órai munka alapján történik. Az értékelés alapja a rendszeres, folyamatos és aktív munka: a tanult gyakorlatokból bemutatások végzése, felmérések végrehajtása.

 

Annak a gyermeknek a számára, akit az orvos gyógytestnevelésre javasol, a foglalkozásokon való részvétel kötelező tanórai jelleggel bír.

 

A több napos hiányzásról szóló orvosi igazolás fénymásolatát egy héten belül kell leadni. Az iskolai elfoglaltságok miatti mulasztást az osztályfőnök, vagy a szaktanár a tájékoztató füzeten keresztül igazolhatja. Félévente 3 alkalommal igazolhat hiányzást a szülő. A gyógytestnevelésről való hiányzás beleszámít az éves hiányzásba. Az igazolatlan mulasztásokról a gyógytestnevelő havonta értesíti az iskolát. A 30%-os hiányzási szabály a gyógytestnevelés órákra is érvényes.

 

                        Testnevelési kategóriák

I.Könnyített testnevelés

. Az I. kategóriába azok a tanulók kapnak besorolást, akik részére testnevelési órán könnyített testnevelés szükséges, hosszabb betegség utáni gyenge fizikai állapot, mozgásszervi, belgyógyászati, stb. elváltozások, betegségek miatt.

II. Gyógytestnevelés

A II. kategóriába azok a tanulók kapnak besorolást, akiknek nagyobb mértékű egészségi állapotváltozásuk van, vagy a testnevelés mellett speciális gyógytestnevelést igényelnek.

      II/a Testnevelés gyógytestnevelés mellett

      A II.a kategóriába sorolhatók azok, akik az orvos útmutatása szerint testnevelés órán is       részt vehetnek

      II/b Csak gyógytestnevelésen vehet részt


      A II.b kategóriába sorolandók azok, akik elváltozásaik miatt csak gyógy-testnevelésben       vehetnek részt

      II/c

Ez az alkategória azok számára szükséges, akiknek állapota, optimális terhelhetősége indokolja a gondosabb odafigyelést, az egyéni, kiscsoportos gyógytestnevelést.


III. Iskolai testnevelés alól való felmentés

A III. kategóriába azok a tanulók tartoznak, akik egészségi állapotváltozásuk miatt az egészségügyi intézményrendszerben történő ellátásra ( gyógytorna, stb.) szorulnak, így iskolai testnevelés alól átmenetileg vagy végleg felmentendők.

 

Szakmai felülbírálat:

Amennyiben az iskolát ellátó orvos kategorizálásával a szülő, a tanuló, a tanár vagy az intézmény vezetője nem ért egyet, szakmai felülvizsgálat kérhető az ÁNTSZ területileg illetékes városi ÁNTSZ tiszti főorvosától

343144
MaMa22
TegnapTegnap96
Ezen a hétenEzen a héten751
Ebben a hónapbanEbben a hónapban2763
ÖsszesenÖsszesen343144

Fenntarthatosag

/images/FTH_jelveny.png

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2012. All Rights Reserved.